Skip to content

Studie- en scriptietips > 1. De start van je scriptie

Beroepsproduct schrijven

Scriptietips Alle onderwerpen

Afstuderen met een professioneel product, scriptie of verslag gaat steeds meer over voorbereid zijn op alles wat je te wachten staat in de echte wereld. Steeds vaker krijg je als student vanuit je opleiding deze pittige opdracht. Om een goed beroepsproduct te kunnen leveren, als tussentijdse toets of in het kader van je afstuderen, zul je alle zeilen moeten bijzetten! Wat is een beroepsproduct eigenlijk en welke vormen zijn er? Aan welke eisen moet bijvoorbeeld een scriptie of rapport als beroepsproduct voldoen? Waar moet je beginnen? Topscriptie zet de zaken voor je op een rijtje.

Wat is een beroepsproduct?

Een beroepsproduct is een manier om te toetsen of jij als student bepaalde diensten of producten kunt leveren die nodig zijn bij het uitoefenen van een bepaald beroep. Op basis van je scriptie of ander beroepsproduct zul je een beoordeling krijgen. Bij sommige opleidingen is het beroepsproduct een tussenproduct of -toets en bij andere is het de scriptie of eindtoets in het kader van je afstuderen. Meestal is het beroepsproduct een document in de vorm van een scriptie of rapport, maar afhankelijk van je opleiding kan het er ook heel anders uitzien; je beroepsproduct kan een brochure zijn, een analyse, een ontwerp, een digitaal of fysiek product, een presentatie of een handeling.

Het beroepsproduct is veelal een advies dat betrekking heeft op een procesmatig en/of

organisatiekundig vraagstuk. Beroepsproducten verschillen sterk per opleiding, maar veelal is de opbouw wel gelijk:

Elk beroepsproduct bestaat uit:

Vooronderzoek

Ontwerp

Uitvoering

Evaluatie

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste scriptiebureau van Nederland

Winnaar beste scriptiebureau van Nederland

4.8
powered by Google
js_loader

Waarom schrijven steeds meer studenten een beroepsproduct?

Afstuderen zonder scriptie maar middels een beroepsproduct, scriptie of rapport is steeds meer gericht op wat jij als student straks, in de praktijk, moet kunnen. Steeds vaker krijgen studenten daarom de opdracht een beroepsproduct te leveren, als tussentoets of in het kader van je afstuderen. Een opleiding heeft namelijk mede als doel het onderzoekend vermogen van jou als student te stimuleren. En dat wordt steeds belangrijker, omdat de ontwikkelingen in de beroepspraktijk razendsnel gaan en het takenpakket van de professional steeds complexer wordt. Het beroepsproduct is belangrijk voor de beroepspraktijk, want het leidt tot nieuwe kennis en innovatie in het vak. Voor bestaande én voor nieuwe professionals. Voor jou als student draagt het werken aan je scriptie, rapport of ander beroepsproduct bij aan het aannemen van een kritische houding in de praktijk, het leren samenwerken met anderen daarbinnen en een stuk reflectie op je eigen ontwikkeling. Het beroepsproduct helpt je dus ook om te groeien als professional!

Beroepsproduct: een goed begin is het halve werk!

Ten eerste is er het contract waarin de criteria staan vermeld waaraan je scriptie, rapport of ander beroepsproduct moet voldoen. Deze moet voor akkoord getekend worden door je opdrachtgever. En dan… waar begin je mee? Een beroepsproduct in de vorm van een scriptie of rapport (of gegoten in een ander soort beroepsproduct) is altijd gebaseerd op een vraag, probleem of wens van je opdrachtgever. Denk dus goed na over het onderwerp. Dit is de kern. Jouw scriptie of beroepsproduct moet een advies of antwoord gaan vormen op de vraag of behoefte van jouw opdrachtgever. Het eerste wat je daarom doet is heel kritisch naar het vraagstuk van je scriptie of beroepsproduct kijken. Kun je hier ambitieus mee aan de slag, of moet er eigenlijk dieper gekeken worden naar dit onderwerp? Zorg dat de vraag relevant en ambitieus genoeg is, zodat jouw beroepsproduct daadwerkelijk van waarde is voor jouw opdrachtgever! Kies daarnaast voor de vorm van je beroepsproduct op basis waarvan jouw opdrachtgever het best beslissingen kan nemen. Kortom: jouw beroepsproduct moet concreet en gewenst zijn en van waarde voor jouw opdrachtgever.

Let er goed op dat de opdrachtgever het onderwerp ook SMART formuleert. Bijvoorbeeld:

NIET: Doe een onderzoekje naar schoolverzuim.

WEL: Schrijf een advies aan de directie welke maatregelen ze zouden kunnen nemen om het schoolverzuim in klas 3 terug te dringen.

Een beroepsproduct, als tussentoets of in het kader van je afstuderen, betreft meestal een advies of een plan in de vorm van een scriptie of rapport. Maar het beroepsproduct kan ook bestaan uit een analyse (vaak op basis van ontwerponderzoek), een fabricaat of een handeling. We kunnen kortweg vijf typen onderscheiden als het gaat om beroepsproducten:

Beroepsproduct: welke vormen zijn er?

1. Analyse

De analyse als beroepsproduct is sterk verbonden met de concrete beroepspraktijk of de besluitvorming daarbinnen. In de analyse wordt een vraagstuk beschreven en ontrafeld met als doel in een informatiebehoefte vanuit de beroepspraktijk te voorzien en inzicht te verschaffen. De analyse kan bijvoorbeeld gepresenteerd worden als een inventarisatie, verklaring, berekening of voorspelling. Jouw analyse gaat verder dan alleen het onderzoeken van het probleem; je geeft ook een oplossingsrichting en een onderbouwing hiervan. Voorbeelden van de analyse als beroepsproduct zijn een scheikundige analyse of een berekening van bijvoorbeeld de kostprijs van een product.

2. Advies

Het beroepsproduct in de vorm van een advies is gericht op de oplossing van een probleem of de verbetering van een situatie middels een interventie. Het heeft als doel jouw opdrachtgever inzicht te geven bij de besluitvorming rondom bijvoorbeeld een reorganisatie of nieuwe beleidsmaatregel. In het advies als beroepsproduct dien je stelling te nemen. De verschillende perspectieven en belangen van andere partijen moeten hierin duidelijk verwerkt zijn.

3. Plan of ontwerp

Een plan of ontwerp is een visueel of schematisch beeld waarin een product of interventie staat weergegeven, dat antwoord geeft op een vraag of behoefte. Het kan bijvoorbeeld een schets of schaalmodel zijn van een product of gebouw. Het kan ook een plan zijn om een methode of productielijn door te voeren. Kenmerkend voor het plan als beroepsproduct is dat zowel interne als externe belanghebbenden zijn geraadpleegd voor input. Let op: het ontwerp als beroepsproduct moet zijn getest en voorzien van een instructie voor gebruik.

4. Fabricaat

Met een fabricaat als beroepsproduct realiseer je een functioneel digitaal of fysiek eindproduct. Het gaat hier om een concreet product dat daadwerkelijk gebruikt kan worden. Een online forum of software zijn voorbeelden van een digitaal eindproduct. Een fysiek eindproduct kan alles zijn dat je kunt vastpakken, zoals een machineonderdeel, een kunstwerk of een kledingstuk.

5. Handeling

Een beroepsproduct kan ook gericht zijn op professioneel gedrag waarbij jouw interactie naar mensen of organisaties centraal staat. De handeling als beroepsproduct is interactief of dienstverlenend van aard en omhelst verschillende praktische vaardigheden. Voorbeelden van de handeling als beroepsproduct zijn: verplegen, netwerken of juridische bijstand verlenen aan een persoon of organisatie. Als student onderzoek je hier hoe je jouw eigen functioneren als professional in de praktijk kunt verbeteren.

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste scriptiebureau van Nederland

Winnaar beste scriptiebureau van Nederland

4.8
powered by Google
js_loader

Beroepsproduct: voorbeelden:

Een les in de vorm van een instructiefilm voor een ziekenhuis

Een training voor docenten

Een social media strategie voor het tijdschrift Happinez

Een advies en prototype voor een nieuwe website

Wat is de opbouw van een beroepsproduct?

Het is belangrijk dat je je beroepsproduct of scriptie, als tussentoets of in het kader van je afstuderen, goed opbouwt en dat deze voldoet aan de eisen en wensen van de opleiding én die van de opdrachtgever. Hoe moet jouw beroepsproduct er ongeveer uitzien? Wat mag er zeker niet ontbreken?

1. Voorblad
Je beroepsproduct in documentvorm heeft uiteraard een voorblad, eventueel gevolgd door een (management)samenvatting. Zo’n samenvatting dient om de lezer direct te voorzien van de belangrijkste informatie, zonder dat deze jouw scriptie of rapport helemaal hoeft te lezen. Uiteraard schrijf je zo’n samenvatting pas als je beroepsproduct klaar is. Na de samenvatting geef je de verschillende hoofdstukken en paginanummers weer in een inhoudsopgave.

2. Voorwoord
Het voorwoord in een scriptie of beroepsproduct is letterlijk een ‘woord vooraf’. Schrijf dit pas als je beroepsproduct inhoudelijk gezien af is. In het voorwoord maakt de lezer kennis met jou als schrijver. In het voorwoord geef je bijvoorbeeld aan hoe je tot het te behandelen vraagstuk bent gekomen en hoe je het werken aan je scriptie of beroepsproduct hebt ervaren. Het voorwoord biedt ook ruimte om mensen te bedanken die jou hebben begeleid of gesteund in dit proces. Het voorwoord mag een persoonlijk stukje tekst zijn. Maar: houd het kort!

3. Inleiding
In de inleiding maakt de lezer kennis met de inhoud van je scriptie of beroepsproduct. Hier benoem je de aanleiding van jouw beroepsproduct en schets je de context. Welk vraagstuk beoogt jouw beroepsproduct te beantwoorden? Je kunt ervoor kiezen deze hoofdvraag op te splitsen in deelvragen, die je straks stuk voor stuk gaat beantwoorden. Verder vertel je in de inleiding wat de lezer kan verwachten van de inhoud van jouw scriptie of beroepsproduct.

4. Literatuuronderzoek
Na het voorwoord en de inleiding begin je met de eigenlijke inhoud van je beroepsproduct. Geef een zo volledig mogelijk beeld van de reeds bestaande kennis die er is met betrekking tot het vraagstuk dat je behandelt. Er is al veel onderzoek verricht naar allerlei vraagstukken en problemen die zich kunnen voordoen in bijvoorbeeld een organisatie. Benoem de resultaten van reeds gedane onderzoeken die voor jouw vraagstuk van waarde zijn in het ‘theoretisch kader’ van je scriptie of beroepsproduct (en neem ze straks mee in je conclusies).

5. Onderzoeksmethoden
Je kunt in een apart hoofdstuk beschrijven hoe je als onderzoeker te werk bent gegaan en de keuze voor jouw onderzoeksmethode(n) toelichten.


6. Onderzoeksresultaten
In een volgend hoofdstuk geef je de belangrijkste en meest relevante resultaten van je onderzoek zo helder mogelijk weer.

7. Conclusies
Welke conclusies kun je trekken naar aanleiding van het literatuuronderzoek en jouw eigen onderzoek? Aan de hand van jouw onderzoeksresultaten geef je antwoord op (eventuele deelvragen en) het vraagstuk dat centraal staat in jouw beroepsproduct of scriptie.

8. Advies & aanbevelingen
Nu komt het erop aan! Een beroepsproduct is heel duidelijk niét puur een onderzoek. Het onderzoek is slechts de reis naar de uiteindelijke bestemming van jouw scriptie of beroepsproduct: het geven van (een) oplossingsrichting(en) voor het vraagstuk of de behoefte van jouw opdrachtgever. Belangrijk is dat de opdrachtgever op basis van jouw stuk direct aan de slag kan. Jouw beroepsproduct moet praktijkwaarde hebben voor de opdrachtgever en in dit hoofdstuk moet helder en stapsgewijs uitgelegd staan hoe jouw opdrachtgever te werk moet gaan voor optimale resultaten.

Hoe schrijf je een goed beroepsproduct?

1. Kwaliteitseisen

Ten eerste moet jouw beroepsproduct voldoen aan de kwaliteitseisen of richtlijnen die de opleiding én de opdrachtgever stellen aan jouw beroepsproduct. Lees deze eisen goed door voor je begint en blijf dit tijdens het gehele proces controleren. Er kunnen bijvoorbeeld richtlijnen worden gegeven voor de structuur van je beroepsproduct, of het aantal uren werk dat je beroepsproduct moet omvatten. Let goed op! Soms vraagt men om een hoofdstuk waarin je conclusies en adviezen samen behandelt. Je opdrachtgever kan bijvoorbeeld ook vragen om, naast een onderzoeksrapport, een apart adviesrapport te leveren. Wordt er gevraagd om één (de beste) oplossing, of wordt er van je verwacht dat je meerdere oplossingsrichtingen uitwerkt?

2. Ambitieus en innovatief

Ga er altijd van uit dat jouw beroepsproduct een ambitieus resultaat moet opleveren, of het nu een tussentoets betreft of een scriptie of rapport in het kader van je afstuderen. Naast ambitieus moet je scriptie of rapport innovatief zijn. Logisch: niemand zit te wachten op een rapport waarin alleen de conclusies worden herhaald die al eerder werden getrokken door een andere onderzoeker. Je moet iets nieuws te melden hebben! Je neemt eerdere onderzoeksresultaten mee en borduurt daarop voort met jouw eigen onderzoek. Hoe kun je een innovatieve verdieping geven van de kennis die er al is en daarbij zo goed en concreet mogelijk aansluiten op het vraagstuk van jouw opdrachtgever?

3. Belanghebbenden

Bedenk welke interne en externe belanghebbenden of stakeholders er zijn met betrekking tot jouw scriptie of beroepsproduct. Zorg ervoor dat je al hun wensen en behoeften in kaart brengt en meeneemt in de conclusies en aanbevelingen van je beroepsproduct.

4. Geef een concrete, zeer duidelijke stap-voor-stap handleiding

Geef een concrete, zeer duidelijke stap-voor-stap handleiding voor de implementatie of het gebruik van jouw ontwerp, plan of advies. Hoe en in welke volgorde kunnen jouw aanbevelingen worden doorgevoerd?

Problemen met je beroepsproduct of scriptie? Wij helpen je!

Ben je niet zeker over het vraagstuk dat je wilt behandelen in je scriptie of beroepsproduct, of twijfel je in welke vorm je je vraagstuk wilt uitwerken? Weet je niet goed hoe je een gedegen onderzoek kunt opzetten? Loop je halverwege vast in het schrijven van je scriptie of beroepsproduct? Laat je bijstaan door een professionele begeleider van Topscriptie! Wij helpen je graag bij het maken van een beroepsproduct dat goed in elkaar zit.

Alle begeleiders van Topscriptie hebben zeer veel ervaring met het begeleiden van dit proces. Wij hebben voor elke studierichting specifieke experts in huis. Samen met jou kijkt jouw persoonlijke Topscriptie begeleider naar de vraagstelling, indeling, structuur en de opbouw van jouw scriptie of beroepsproduct. Je krijgt weer zelfvertrouwen, overzicht en rust. Onze ervaren begeleiders staan voor je klaar!

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste scriptiebureau van Nederland

Winnaar beste scriptiebureau van Nederland

4.8
powered by Google
js_loader

Lees verder

CAT (Critically appraised topic)

Alles over

1. De start van je scriptie

×